NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

PARALİMPİYA FEDERASİYASI

Tarix

Naxçıvan Muxtar Respublikası Paralimpiya Federasiyası 2006-cı ildə yaradılmışdır. Federasiyanın qarşısında duran əsas məqsəd  paralimpiyaçıların cəmiyyətə inteqrasiyası prosesinin sürətlənmişnə təkan verməkdir.